array(5) {
 [0]=>
 array(4) {
  ["image"]=>
  array(24) {
   ["ID"]=>
   int(16857)
   ["id"]=>
   int(16857)
   ["title"]=>
   string(36) "9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062"
   ["filename"]=>
   string(41) "9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062.jpeg"
   ["filesize"]=>
   int(203401)
   ["url"]=>
   string(86) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062.jpeg"
   ["link"]=>
   string(98) "http://21gmag.com/zh-hant/andy-lau-my-love-world-tour-2018/9f8dd818-6a1b-4212-9ec7-967304257062-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "3"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(38) "9f8dd818-6a1b-4212-9ec7-967304257062-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(16954)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-12-28 20:43:15"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-12-28 20:43:15"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(10) "image/jpeg"
   ["type"]=>
   string(5) "image"
   ["subtype"]=>
   string(4) "jpeg"
   ["icon"]=>
   string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png"
   ["width"]=>
   int(1063)
   ["height"]=>
   int(709)
   ["sizes"]=>
   array(15) {
    ["thumbnail"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062-150x150.jpeg"
    ["thumbnail-width"]=>
    int(150)
    ["thumbnail-height"]=>
    int(150)
    ["medium"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062-300x200.jpeg"
    ["medium-width"]=>
    int(300)
    ["medium-height"]=>
    int(200)
    ["medium_large"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062-768x512.jpeg"
    ["medium_large-width"]=>
    int(640)
    ["medium_large-height"]=>
    int(427)
    ["large"]=>
    string(95) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062-1024x683.jpeg"
    ["large-width"]=>
    int(640)
    ["large-height"]=>
    int(427)
    ["alm-thumbnail"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/9F8DD818-6A1B-4212-9EC7-967304257062-150x150.jpeg"
    ["alm-thumbnail-width"]=>
    int(150)
    ["alm-thumbnail-height"]=>
    int(150)
   }
  }
  ["link"]=>
  string(59) "http://21gmag.com/zh-hant/andy-lau-my-love-world-tour-2018/"
  ["title"]=>
  string(43) "劉德華 或許變的是時代不是華仔"
  ["caption"]=>
  string(129) "時代會變,世界會變,香港已變。一場演唱會,不過稍稍透露了現實。也許不變的,反而只有他。"
 }
 [1]=>
 array(4) {
  ["image"]=>
  array(24) {
   ["ID"]=>
   int(16792)
   ["id"]=>
   int(16792)
   ["title"]=>
   string(36) "33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4"
   ["filename"]=>
   string(41) "33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4.jpeg"
   ["filesize"]=>
   int(1412574)
   ["url"]=>
   string(86) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4.jpeg"
   ["link"]=>
   string(73) "http://21gmag.com/zh-hant/aquaman/33538fee-fcc4-4645-962f-2cd9d409d5e4-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "6"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(38) "33538fee-fcc4-4645-962f-2cd9d409d5e4-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(16805)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-12-20 15:41:49"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-12-20 15:41:49"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(10) "image/jpeg"
   ["type"]=>
   string(5) "image"
   ["subtype"]=>
   string(4) "jpeg"
   ["icon"]=>
   string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png"
   ["width"]=>
   int(2954)
   ["height"]=>
   int(2101)
   ["sizes"]=>
   array(15) {
    ["thumbnail"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4-150x150.jpeg"
    ["thumbnail-width"]=>
    int(150)
    ["thumbnail-height"]=>
    int(150)
    ["medium"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4-300x213.jpeg"
    ["medium-width"]=>
    int(300)
    ["medium-height"]=>
    int(213)
    ["medium_large"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4-768x546.jpeg"
    ["medium_large-width"]=>
    int(640)
    ["medium_large-height"]=>
    int(455)
    ["large"]=>
    string(95) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4-1024x728.jpeg"
    ["large-width"]=>
    int(640)
    ["large-height"]=>
    int(455)
    ["alm-thumbnail"]=>
    string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/12/33538FEE-FCC4-4645-962F-2CD9D409D5E4-150x150.jpeg"
    ["alm-thumbnail-width"]=>
    int(150)
    ["alm-thumbnail-height"]=>
    int(150)
   }
  }
  ["link"]=>
  string(34) "http://21gmag.com/zh-hant/aquaman/"
  ["title"]=>
  string(34) "《Aquaman》半人半魚的困惑"
  ["caption"]=>
  string(242) "王者為國之存亡而戰,英雄為所有人。如此言之鑿鑿。身為卑微人類,我不堪因僥倖受眷顧,而有點心虛不已。
等一等,所有人(everyone)?指的…只是…(該死的)人類嗎?嘖嘖嘖。" } [2]=> array(4) { ["image"]=> array(24) { ["ID"]=> int(16633) ["id"]=> int(16633) ["title"]=> string(19) "Intimate strangers4" ["filename"]=> string(40) "547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00.png" ["filesize"]=> int(665019) ["url"]=> string(85) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00.png" ["link"]=> string(68) "http://21gmag.com/zh-hant/home/547faecf-8a4d-4b4d-951c-11836d7dec00/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "3" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(36) "547faecf-8a4d-4b4d-951c-11836d7dec00" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(145) ["date"]=> string(19) "2018-11-27 18:09:00" ["modified"]=> string(19) "2018-11-29 08:40:44" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(9) "image/png" ["type"]=> string(5) "image" ["subtype"]=> string(3) "png" ["icon"]=> string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png" ["width"]=> int(802) ["height"]=> int(499) ["sizes"]=> array(15) { ["thumbnail"]=> string(93) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00-150x150.png" ["thumbnail-width"]=> int(150) ["thumbnail-height"]=> int(150) ["medium"]=> string(93) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00-300x187.png" ["medium-width"]=> int(300) ["medium-height"]=> int(187) ["medium_large"]=> string(93) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00-768x478.png" ["medium_large-width"]=> int(640) ["medium_large-height"]=> int(398) ["large"]=> string(85) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00.png" ["large-width"]=> int(640) ["large-height"]=> int(398) ["alm-thumbnail"]=> string(93) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/547FAECF-8A4D-4B4D-951C-11836D7DEC00-150x150.png" ["alm-thumbnail-width"]=> int(150) ["alm-thumbnail-height"]=> int(150) } } ["link"]=> string(45) "http://21gmag.com/zh-hant/intimate-strangers/" ["title"]=> string(57) "《親密陌生人》當我們同在一起其快樂無比" ["caption"]=> string(144) "相同的故事,無論以何種語言呈現,無論看過多少遍,仍覺驚心。根本警世寓言一則,你我從來經不起試煉。" } [3]=> array(4) { ["image"]=> array(24) { ["ID"]=> int(16570) ["id"]=> int(16570) ["title"]=> string(36) "AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB" ["filename"]=> string(41) "AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB.jpeg" ["filesize"]=> int(332035) ["url"]=> string(86) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB.jpeg" ["link"]=> string(83) "http://21gmag.com/zh-hant/golden-horse-2018/ac850bcb-2c66-4b54-b5c3-76b08bd02dfb-2/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "3" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(38) "ac850bcb-2c66-4b54-b5c3-76b08bd02dfb-2" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(16605) ["date"]=> string(19) "2018-11-17 19:21:53" ["modified"]=> string(19) "2018-11-17 19:22:11" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(10) "image/jpeg" ["type"]=> string(5) "image" ["subtype"]=> string(4) "jpeg" ["icon"]=> string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png" ["width"]=> int(2048) ["height"]=> int(1365) ["sizes"]=> array(15) { ["thumbnail"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB-150x150.jpeg" ["thumbnail-width"]=> int(150) ["thumbnail-height"]=> int(150) ["medium"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB-300x200.jpeg" ["medium-width"]=> int(300) ["medium-height"]=> int(200) ["medium_large"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB-768x512.jpeg" ["medium_large-width"]=> int(640) ["medium_large-height"]=> int(427) ["large"]=> string(95) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB-1024x683.jpeg" ["large-width"]=> int(640) ["large-height"]=> int(427) ["alm-thumbnail"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/11/AC850BCB-2C66-4B54-B5C3-76B08BD02DFB-150x150.jpeg" ["alm-thumbnail-width"]=> int(150) ["alm-thumbnail-height"]=> int(150) } } ["link"]=> string(44) "http://21gmag.com/zh-hant/golden-horse-2018/" ["title"]=> string(51) "還給電影一個純粹 關於2018台灣金馬獎" ["caption"]=> string(147) "華人影壇年度盛會,名導主導,星光更璀璨,以為不過例行公事風光獎勵電影人,豈料竟逃不過政治風暴來襲。" } [4]=> array(4) { ["image"]=> array(24) { ["ID"]=> int(16073) ["id"]=> int(16073) ["title"]=> string(36) "551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942" ["filename"]=> string(41) "551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942.jpeg" ["filesize"]=> int(669131) ["url"]=> string(86) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942.jpeg" ["link"]=> string(101) "http://21gmag.com/zh-hant/5min-of-convenience-plastic-forever/551927d8-429c-474f-8154-9d699f540942-2/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "3" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(38) "551927d8-429c-474f-8154-9d699f540942-2" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(12689) ["date"]=> string(19) "2018-07-18 06:36:06" ["modified"]=> string(19) "2018-07-18 06:36:06" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(10) "image/jpeg" ["type"]=> string(5) "image" ["subtype"]=> string(4) "jpeg" ["icon"]=> string(54) "http://21gmag.com/wp-includes/images/media/default.png" ["width"]=> int(1240) ["height"]=> int(853) ["sizes"]=> array(15) { ["thumbnail"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942-150x150.jpeg" ["thumbnail-width"]=> int(150) ["thumbnail-height"]=> int(150) ["medium"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942-300x206.jpeg" ["medium-width"]=> int(300) ["medium-height"]=> int(206) ["medium_large"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942-768x528.jpeg" ["medium_large-width"]=> int(640) ["medium_large-height"]=> int(440) ["large"]=> string(95) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942-1024x704.jpeg" ["large-width"]=> int(640) ["large-height"]=> int(440) ["alm-thumbnail"]=> string(94) "http://21gmag.com/wp-content/uploads/2018/06/551927D8-429C-474F-8154-9D699F540942-150x150.jpeg" ["alm-thumbnail-width"]=> int(150) ["alm-thumbnail-height"]=> int(150) } } ["link"]=> string(62) "http://21gmag.com/zh-hant/5min-of-convenience-plastic-forever/" ["title"]=> string(45) "5分鐘的沈重便利 我們的塑料生活" ["caption"]=> string(124) "天氣酷熱,以一杯冷飲解暑。5分鐘內飲盡,身體舒暢了,可是手中卻多出了一堆塑料垃圾⋯⋯" } }

新鮮 NEWS

觀點 REVIEW

我們活在一個不再相信的年代,講一個英雄的故事卻一點也不英雄。人類第一次月球漫步,感覺太孤單。

Read More >>

鬼才導演童心未泯在定格動畫里揮灑創意,被社會邊緣化的小孩與狗絕望之中大無畏抗衡體制,世界總有希望。

Read More >>

私房 SPACE

不是懦弱不是無病呻吟不只是情緒化不會因為時間而自行治癒。心,病了。請你理解,更請你釋出一點溫柔。

Read More >>

我有著情意結的城市與我成長的城市,不一樣了。我還是沒法習慣,或者我不想習慣。

Read More >>